top of page

ການບໍລິຈາກຂອງເຈົ້າສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເປັນຮຸ່ນທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຕົນເອງ ແລະຄົນຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂອບໃຈສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ.

IMG_0471.JPG
bottom of page